Ustawa w sprawie likwidacji użytkowania wieczystego czeka na podpis prezydenta. Gdy wejdzie w życie grunty, na których było ustanowione użytkowanie wieczyste, będą przechodził na własność dotychczasowych użytkowników.

Użytkowanie wieczyste to specyficzna forma prawa do nieruchomości. Na podstawie użytkowania wieczystego nieruchomość gruntowa należąca do Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy była oddawana w użytkowanie osobie fizycznej lub prawnej na czas 99 lat. Użytkowanie wieczyste dotyczy przede wszystkim gruntów położonych w granicach administracyjnych miast zgodnie z zasadami obowiązującymi jeszcze w czasach PRLu.

Wraz z wejściem w życie ustawy z listopada 2005 roku, osoby fizyczne i prawne mogły się starać o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Oczekująca na podpis prezydenta ustawa całkowicie likwiduje użytkowanie wieczyste.

Zmiana użytkowania wieczystego we własność

Nowelizacja ustawy przewiduje, że w przypadku przedsiębiorcy, który będzie chciał przekształcić posiadane prawo użytkowania wieczystego we własność cena nieruchomości będzie ustalana na poziomie, który wyniesie co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Jeśli nieruchomość, której dotyczy przekształcenie nie jest wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to cena wyniesie 20-krotności dotychczasowej opłaty.

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej będzie mógł wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz. Ustawa daje na wystąpienie z takim żądaniem 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Żądanie takie nie będzie mogło dotyczyć gruntów na których użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 31 grudnia 1997 roku oraz gruntów powierzonych przez Skarb Państwa Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym lub parkom narodowym. Są to grunty istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej i Skarb Państwa musi prowadzić nadzór nad sposobem ich wykorzystania.

Zgodnie z nowymi przepisami organy publiczne nie będą mogły odmówić sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika, który wystąpi z takim żądaniem.

Cena gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku płatności jednorazowej. W przypadku płatności realizowanej w ratach (przez maksymalnie 10 lat) cena będzie wyższa i wyniesie 25-krotniość opłaty rocznej. Samorządy będą mogły przyjąć tę samą zasadę lub negocjować cenę z nabywcą, przy czym cena nie będzie mogła przekroczyć rynkowej wartości gruntu.

Różnica w wartości gruntu jako pomoc de minimis

Różnica między wartością rynkową gruntu a ustaloną ceną wykupu będzie zaliczona w ramach dostępnego limitu pomocy de minimis. Ma to na celu zapewnienie zgodności nowych przepisów z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. W przypadku przekroczenia dostępnego limitu przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczenia dopłaty.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Napisz komentarz